517 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رفع تصرف 517مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه
بازدید : 35 16 تير 1398 ساعت 11:32 شماره :61628

رفع تصرف 517مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه
517 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه مورخ 15تیرماه1398 در راستای اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی و همچنین در راستای اجرای دستور دادستان محترم شهرستان ابرکوه مبنی بر رفع تجاوز از اراضی ملی منطقه اردی-بداف به مساحت 517 مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، یگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره در پاسگاه انتظامی مهردشت حاضر شده و رونوشت دستور دادستان محترم را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو یگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره وسه تن ازپرسنل پاسگاه انتظامی مهردشت درمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شدوصورتجلسه تنظیم وبه امضای مامورین ومتصرف رسید واراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :