2000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد' /> 2000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد" /> 2000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رفع تصرف 2000مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه
بازدید : 46 10 تير 1398 ساعت 8:42 شماره :61397

رفع تصرف 2000مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه

2000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه رفع تصرف شد

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه مورخ 9تیرماه1398 در راستای اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی و همچنین در اجرای دستور دادستان محترم شهرستان ابرکوه مبنی بر رفع تجاوز از اراضی ملی منطقه چاهگیر به مساحت 2000 مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، فرمانده یگان حفاظت وکارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی ویگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره در پاسگاه انتظامی اسفندآباد حاضر شده و رونوشت دستور دادستان محترم را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو با فرمانده یگان حفاظت وکارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی ویگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره ویکی از پرسنل پاسگاه انتظامی اسفندآباد درمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد واراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :