(بر مبناي ماده 14 قانون برگزاري مناقصات )

(بر مبناي ماده 14 قانون برگزاري مناقصات )

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصه احداث پخش سیلاب و رسوب برداری سفیدونی شهرستان بهاباد
عناوين خبري
بازدید : 52 20 خرداد 1398 ساعت 8:21 شماره :60579

مناقصه احداث پخش سیلاب و رسوب برداری سفیدونی شهرستان بهاباد

(بر مبناي ماده 14 قانون برگزاري مناقصات )

1- عنوان مناقصه: احداث پخش سیلاب و رسوب برداری سفیدونی شهرستان بهاباد

2- مناقصه گزار : اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد به نشاني خيابان آيت اله كاشاني نرسيده به ميدان ابوذر با كد پستي 8915915115  تلفن : 38240501-035  

3- برآورد كلي موضوع مناقصه بر اساس فهرست بهاء آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1398 معادل 6.302.897.292ریال     مي باشد.

4- پيشنهاد دهندگان لازم است تا مبلغ 316.000.000  ريال را بعنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي مورخ 22/09/94 به يكي از روشهاي  ذيل تهيه و تسليم نمايند. (نامه كسر از مطالبات قابل قبول نمي باشد. )

الف- ضمانتنامه بانكي

ب- ضمانتنامه بانكي صادره شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند

ج- وجه نقد بصورت واريز وجه به حساب شماره 4072042107835438  نزد بانك مرکزی به نام تمركز وجوه سپرده هاي عمراني یا شماره شبا IR760100004072042107835438  با شناسه واریز 987139072214001926321000000100 و ارايه اصل فيش واريزي ( عودت وجه نقد مشمول زمان خواهد شد. )

د- انواع  اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 )

تضمين هاي فوق بايد براي سه ماه  پس از تاريخ  درج آگهي نوبت اول معتبر بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

5- مهلت دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول (روزنامه آفتاب اقتصادی مورخ 20/03/1398 ) تا ساعت 14:15روز شنبه مورخ 25/03/1398، آخرين مهلت تحويل پيشنهادها تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398و گشايش پيشنهادها در ساعت 09:00 یکشنبه مورخ 05/04/1398 مي باشد. هرگونه اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد حداكثر تا پيش از اتمام مهلت تعيين شده براي تحويل پيشنهاد ها امكان پذير مي باشد.

6- محل اطلاع رساني و دريافت اسناد مناقصه :

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir دریافت  اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني : iets.mporg.ir  ( شماره ثبت فراخوان در پايگاه :3204278 )

سايت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد به نشاني : www.yazd.frw.org.ir

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد  امور قراردادها

7-  تحويل فیزیکی پاکت الف قبل از تاریخ بازگشائی اسناد به امور قراردادهای اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد الزامی می باشد، گشايش پيشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در محل كميسيون معاملات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد مي باشد. 

8- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار مطابق با مفاد آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مورخ 22/09/94  مي باشد .

9- مدت اعتبار پيشنهادها دو ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

10- شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت طبق برآورد و اسناد پيوست .

11- برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

1-11- برنامه زماني كلي انجام اجزاي كار:

پنج  ماه از زمان انعقاد قرارداد

2-11- مدت پيمان :5  ماه

12- محل اجراي پروژه : شهرستان بهاباد-منطقه جلگه بهاباد- سفیدونی

13- متن قرارداد شامل موافقتنامه ، نقشه و مشخصات فني ،  شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن پيوست مي باشد.

14- ارايه تصوير اساسنامه يا آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجاز براي اسناد مالي و تعهد آور پيشنهاد دهنده ضروري است.

15- ارايه تصوير گواهي صلاحيت معتبر پيشنهاد دهنده در آب صادره از معاونت عمرانی استانداری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضروري است.

16- ارائه شناسه ملي به استناد آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني مصوب 29/01/1388 هيئت وزيران براي اشخاص حقوقي و درج آن در ذيل شرايط مناقصه ( اين فرم ) الزامي است .

17- ارائه شماره اقتصادي براي اشخاص حقوقي و شماره ملي براي اشخاص حقيقي در هنگام عقد قرارداد الزامي است .

18- كليه مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد مورد قبول مناقصه گر است .

19-  هر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايد پس از دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتبا به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد .

20 - مناقصه گزار حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات حداكثر تا 72 ساعت قبل از افتتاح پاكتهاي مناقصه را براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد شرکت کنندگان می بایست ضمن مراجعه به سایت ستاد  آخرین اصلاحات فراخوان ها را مشاهده فرمایند.

21 - برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ( بجز ايام تعطيل ) ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود ، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد.

22 - تكميل و ارايه تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337 برابر فرم پيوست.

23 - تكميل و ارايه برگ پيشنهاد قيمت برابر فرم پيوست.

24 - تكميل و ارايه نمونه فرم بيمه نامه كارها برابر فرم پيوست.

25 - تكميل و ارايه فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار برابر فرم پيوست.

26 تكميل و ارايه فرمهاي سوابق اجرايي مشابه در پنج سال گذشته با تاييد دستگاه اجرايي.

27- تکمیل جداول مربوط به تجزیه بهاء قیمت پیشنهادی

28- تمام اسناد مناقصه از جمله اين فرم بايد بدون هرگونه تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل و به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد . چنانچه بعضي از اوراق مهر و امضاء نشده باشد ، پيشنهاد دهنده با مهر و امضاي اين فرم تمام آنها را مي پذيرد .

29- مناقصه گر بايد پيشنهاد خود را از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی ارسال نمايد و همچنین پاکت الف(تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) می بایست به صورت فیزیکی قبل از بازگشایی پاکت ها به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

30 كد كاربر مربوط به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ............................... ( اين كد پس از ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني      iets.mporg.irاز طرف پايگاه فوق ارائه مي گردد )

31- طبق بخشنامه شماره 75873/92  مورخ 25/08/1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور شركت بايد در پايگاه اطلاع رساني sajar.mporg.ir//:http ثبت نام نموده باشد، لذا مناقصه گر موظف است تصويري از اطلاعات مندرج در پايگاه فوق را ضميمه اسناد نمايد در غير اينصورت اسناد مناقصه گر ناقص و مردود شناخته مي شود.

32-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

33- تکمیل فرمهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران 

اسناد  مناقصه 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 ساعت 12:51
2 شهريور 1395 ساعت 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 ساعت 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 ساعت 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 ساعت 12:15